Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
A varázslat létezik...

Nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

Jelen szabályzat célja, hogy a Repülő Seprű Élmény és Varázskávézó (Sylenta Kft.) által szervezett nyereményjátékának szabályzatát megismertesse azon természetes személyekkel, akik a nyereményjátékban részt kívánnak venni. Amennyiben kérdésére nem találja meg a választ a jelen szabályzatban, forduljon hozzánk további információért a vezetoseg@repulosepru.hu e-mail címen keresztül. 

 

A Repülő Seprű Élmény és Varázskávézó (Sylenta Kft.) fenntartja jogát jelen szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és minden egyéb a nyereményjátékot érintő módosításra.

 

                                                                       I.         A nyereményjáték szervezője:

 

Jelen nyereményjáték szervezője a Sylenta  Kft. (székhely:4400, Nyíregyháza Zrínyi Ilona utca 8-10; Cégjegyzékszám:15 09 063079; Adószám:11255194-2-15), továbbiakban SZERVEZŐ.

 

  II.         A NYEREMÉNYJÁTÉK LEÍRÁSA

 

 1. A nyereményjáték megnevezése: Karácsonyi sárkánytojás nyereményjáték

 

 1. Játék időtartama: 2022.11.26-2022.12.18ig

 

 1. Sorsolás és eredményhirdetés időpontja: 2022.12.21

 

 1. Jelentkezés: A nyereményjátékban az vehet részt aki, a játék időtartama alatt a Repülő Seprűben vásárol minimum 1 db vajsört, online vagy a helyszínen vásárol ajándékutalványt minimum 10000 Ft. értékben, vagy a facebook poszt alá hozzászólásban megjelöli azt, aki szerinte a legjobban örülne az ajándéknak.

 

 1. A nyeremény:

A nyereményjáték során három nyertes kerül kiválasztásra az alábbiak szerint:

 

1 sz. sorsolás útján választott nyertes nyereménye: a varázspálcára működő sarkánytojás, varázspálcával

 

2.sz. Sorsolás útján választott nyertes nyereménye: 10,000Ft-os ajándékutalvány

 

3.sz. Sorsolás útján választott nyertes nyereménye: 5,000Ft-os ajándékutalvány

 

 

 1. Nyereménysorsolás módja: Összesítjük a játékban résztvevők listáját, és a random.org weboldallal sorsulunk.

 

 1. A nyertes kihirdetése, értesítése: A nyerteseket a megadott email címükön és a facebook oldalunkon, egy nyertesek megnevezésére irányuló posztban értesítjük. 

 

 1. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére amennyiben:

 

- ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18.életévét;

- ha a nyertes a kihirdetését követő 10 naptári napon belül nem jelentkezik;

- ha a SZERVEZŐ a nyertes hibájából nem tudja felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

- kétség nélkül bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

- kétség nélkül bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

- jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti - adózáshoz szükséges adatait nem adja meg.

 

III.         A Játékban való részvételre jogosultak köre:

 

 1. A nyereményjátékban csak olyan személy vehet részt, aki vállalja, hogy a nyereményt Magyarország területén átveszi vagy elfogadja, hogy a nyeremény Magyarországtól eltérő harmadik országba történő szállítását saját maga megszervezi. A SZERVEZŐ Magyarország területén kívülre nem biztosítja a nyeremény kiszállítását.

 

 1. A SZERVEZŐ nem vizsgálja, hogy a nyereményjátékra jelentkező személy megfelel-e az előző két pontban foglalt feltételeknek. A JÁTÉKOS a jelen Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy megfelel a nyereményjátékban való részvétel feltételeinek. A JÁTÉKOS állításáért saját maga felel, amennyiben SZERVEZŐ tudomására jut, hogy a JÁTÉKOS mégsem felel meg ezen kritériumoknak úgy SZERVEZŐ jogosult kizárni a JÁTÉKOST a játékból.

 

 1. Nem vehetnek részt a játékban a SZERVEZŐ tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bek. 1.), valamint - egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közvetlen hozzátartozói (2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bek. 1.) Egyes Nyereményjátékoknál lehetséges, hogy a részvételnek egyéb feltételei vannak, ezt az adott Nyereményjáték leírása tartalmazza. 

 

A fenti kritériumoknak eleget tevő és a játékra jelentkező személy a továbbiakban: JÁTÉKOS.

 

IV. A JÁTÉKOS nyilatkozatai

 

 1. JÁTÉKOS a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy megismerte a jelen Játékszabályzatot, és azt elfogadja, a Játékszabályzat rendelkezéseit nem vitatja.

 

 1. JÁTÉKOS a jelen Játékszabályzat minden rendelkezését elfogadja. Amennyiben JÁTÉKOS bármely rendelkezésével a jelen Játékszabályzatnak nem ért egyet, kifogásolja, fenntartással él stb. úgy a JÁTÉKOS nem vehet részt a nyereményjátékban.

 

 1. JÁTÉKOS kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy SZERVEZŐ Instagram oldalán a JÁTÉKOS nevét a SZERVEZŐ nyilvánosságra hozza, amennyiben a JÁTÉKOS nyertesként kerül kisorsolásra.

 

 1. A JÁTÉKOS, amennyiben a nyereményjáték nyertese is egyben úgy hozzájárul ahhoz, hogy (amennyiben nyer), a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, postacím), a SZERVEZŐ a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

 

                 V.             A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZÉSÉRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOK

 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint történik. Amennyiben a jelen Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

  VI.         SZERVEZŐ felelőssége:

 

SZERVEZŐT felelősség nem terheli a JÁTÉKOS téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személytörvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személyregisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a JÁTÉKOS vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. SZERVEZŐ ugyancsak nem vállal felelősséget a JÁTÉKOS által feltöltött tartalmakért, azokért teljes egészében a JÁTÉKOS tartozik felelősséggel helytállni.

 

VII.         ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

 

 1. Az adatkezelés célja: a nyereményjátékon való részvétel, a nyertesek sorsolása, értesítése, a nyertesek nevének nyilvánosságra hozatala, számviteli kötelezettség teljesítése és kapcsolattartás a JÁTÉKOSOKKAL és a NYERTESEKKEL.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: A JÁTÉKOS/nyertes hozzájárulása az Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapján. A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

 1. A nyereményjáték okán kezelt adatok köre JÁTÉKOSOK esetében: azonosítószám, Instagram nyilvános adatlap (kizárólag nyilvános adatok), 

 

 1. A nyereményjáték okán kezelt adatok köre nyertesek esetében: A nyeremény kézbesítése, kapcsolattartás, valamint a Számviteli törvény által előírt kötelezettségeknek való megfelelés (pl.: számla kiállítás) okán a nyertesek következő adatait kezeli: postacím, telefonszám, e-mail cím. A nyertesekre vonatkozó adatkezelés szabályai a SZERVEZŐ Adatkezelési Nyilatkozatában tekinthetők meg: https://repulosepru.myshoprenter.hu/adatvedelem-45

 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat:

 

JÁTÉKOS panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu)

 

 

   VIII.         Egyéb rendelkezések:

 

 1. A nyeremény nem átruházható és készpénzre nem váltható. A JÁTÉKOS a Nyereményjátékkal összefüggésben semmilyen díjazásra, illetve jogdíjra nem jogosult.

 

 1. A játékban való részvétellel a JÁTÉKOS előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy amennyiben nyereményben részesül, a SZERVEZŐ feltüntetheti a nevét a márka hivatalos magyar nyelvű Facebook/Instagram oldalán.

 

 1. A Facebook/Instagram teljeskörűen mentesül mindenfajta felelősség alól a Nyereményjátékokat illetően. A SZERVEZŐ felhívja a figyelmet, hogy a Nyereményjáték kapcsán átadott személyes adatokat a SZERVEZŐ kezeli és nem a Facebook/Instagram. A SZERVEZŐ elismeri, hogy Nyereményjátékokat a Facebook/Instagram nem támogatja, nem hagyta jóvá, nem végzi, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban, a megvalósításban nem nyújt segítséget. A Nyereményjátékra való jelentkezéssel a fentieket a Játékos tudomásul veszi, elfogadja.

 

4.     SZERVEZŐ a nyereményjátékkal kapcsolatos panaszok kezelésére ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetősége: vezetoseg@repulosepru.hu

 

2022.11.16

 

Az oldal tetejére